1 - 10

1 - 10  
Ichi 1
Ni 2
San 3
Yon shi 4
Go 5
Roku 6
Nana shichi 7
Hachi 8
Kyu ku 9
Ju 10